學員姓名
Fannie ● /Rachel ● /Aileen ●
Cathy ● /● Chen /Wen ●

● Chen /● Wang /Li●Ying
Nancy ● /● Huang /Wang●Han

Wang●Han /Huang●Rou /Jhang●Ee
Jhou●Hua /Kim ● /● Huang

● Lee /● Kuo /Jiang●Yi
Syu●Rong /Chen●Rong /Wu●Jyuan

Li●Ru /Huang●Yu /Chen●Cih
Su●Kai /Shih●Yi /Yang●Dian

Peng●Rou /Gao●Lin /Chen●Huri
Lin●Cuei /Yang●Wei /Guo●Lin

Jhou●An /Wang●Ci /Li●Jyuan
Liou●Yu /Lin●Ru /Liao●Lung

Jhong●Shan /Huang●Syuan /Wu Huei●
Duan ● /Chen●Nian /Gu●Yu

Sun●Mei /Wu●Sian /Luo●Jyun
Jhao●Jing /Chen●Rong /Ke●Yi

Chen●Ling /Hu●Syuan /Huang●Syuan
Li●Jing /Lin●Jhu /Chen●Jhen

Huang●Wun /Sie●Ling /Wang●Lin
Syu●Ci /Jhang●En /Gao●Lian

Lin●Fong /Wang●Ya /Lai●Lin
Cai●Syuan /Gao●Huei /Lin●Jing

Huang●Wun /Sie●Ling /Jhang●Yu
Chen●Yun /Pan●Ni /Yang●Chun

Jhang●Kai / Chen●Rong /Jhang●Hian
Ciou●Ting /Wang●Jhih /Ding●Yuan

Syue●Jyun /Chen●Jhen /Chen●Yun
Jhang●Sin /Ciou●Ting /Fan●Fong

Liou●Sin /● Chen /Dai●Ying
Fang●Pei